نقطه چین تا خدا

اینجا خونه دل تنگیهامه ... ازاین جا همه ی حرف ها مستقیم ارسال میشه برای خدا

» پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
» رهایت نخواهم کرد :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
» زخم زبان :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
» باران :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» حرف های خدا :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» رسم مسافر :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» طناب های امید :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» سر اغاز قلم :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |